Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ankara üniversitesi Eğitim öğretim yönetmeliği
02-25-2013, 01:07 AM
Mesaj: #1
Ankara üniversitesi Eğitim öğretim yönetmeliği

Ankara üniversitesi yönetmelik, Ankara üniversitesi eğitim yönetmeliği, Eğitim öğretim yönetmeliğiANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (*)
I. GENEL ESASLAR

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Ankara Üniversitesine bağlı fakülte, Devlet Konservatuvarı ve yüksekokulların kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak ilkeleri belirlemektir.(2)

Eğitim-Öğretim Türleri

Madde 2 - Fakülte ve yüksekokullar, yetkili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile örgün, ikinci, yaygın, ekstern ve açık öğretim yapabilirler.

Akademik Takvim

Madde 3 - Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim yılı, fakülte/yüksekokul kurullarının kararlaştırdığı akademik takvime göre başlar.

Fakülte ve yüksekokullar kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimlerini en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunarlar.

Eğitim-Öğretim Dönemleri

Madde 4 - Eğitim-öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur.

Bir yarıyıl, öğretimin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süredir. Bir yarıyıl Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınav günleri hariç en az 70 (yetmiş) eğitim-öğretim günüdür.

Fakülte ve yüksekokul kurullarının kararı ve Senatonun onayıyla gerektiğinde Yaz döneminde dersler açılabilir.

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 5 - Fakülte, Devlet Konservatuvarı ve Yüksekokulların eğitim-öğretim süresi:
Tıp Fakültesinde altı yıl,
Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesinde beş yıl,
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Çankırı Orman Fakültesinde, Devlet Konservatuvarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ankara Cebeci Sağlık Yüksekokulu ve Çankırı Sağlık Yüksekokulunda dört yıl,

Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Başkent Meslek Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Kalecik Meslek Yüksekokulu ve Kastamonu Meslek Yüksekokulunda iki yıldır.(2)

Fakülte ve yüksekokullarda açılan yabancı dil hazırlık sınıfı yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.

Öğrenciler eğitim-öğretimlerini 2547 sayılı Kanun ile belirtilen süreler içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak yasal öğrenim süresini tamamlamış olsa da bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki koşulları yerine getirmiş olan öğrenciler ilgili maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 6 - Fakülte/yüksekokullarda ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

Hazırlık sınıfı eğitimi önlisans ve lisans eğitim-öğretim düzeyinde isteğe bağlı yabancı dil eğitimini kapsar. Hangi dil veya dillerde eğitim yapılacağı, ilgili fakülte veya yüksekokul kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminden sadece ilgili fakülte veya yüksekokulun birinci sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler yararlanırlar. Öğrenciler fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenen tarihe kadar seçimlerini yapmak zorundadırlar.

Hazırlık sınıfı kontenjanları fakülte/yüksekokul yönetim kurullarının önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Kontenjanın üstünde başvuru olması halinde üniversite giriş puanları esas alınır.

Yabancı dil hazırlık eğitimi bir yıl devam eder ve tekrarlanmaz. Bu eğitim 140 (yüzkırk) eğitim-öğretim gününden ve haftada 25 (yirmibeş) saatten az olamaz.

Hazırlık sınıfında başarılı olanlara “Başarı Belgesi” verilir. Not döküm belgesinde hazırlık sınıfında başarılı oldukları belirtilir (3).

Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 5(ı) maddesi çerçevesinde verilen Yabancı Dil dersinden muaftırlar. Hazırlık sınıfını başaramayan öğrenciler ise 2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi çerçevesinde verilen Yabancı Dil dersi için açılan seviye tespit sınavına alınır ve sınav sonucuna göre yabancı dil eğitimine devam ederler.(1)

Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri diğer öğrencilerin tüm haklarından yararlanır ve yükümlülüklerini taşırlar. Hazırlık sınıfını seçen öğrenciler için bu Yönetmelikte belirlenen eğitim-öğretim esasları geçerlidir.

Yabancı dil eğitimi bu eğitimin zorunlu olduğu fakülte/yüksekokullarda ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Eğitim Programlarının Düzenlenmesi

Madde 7 - Bir eğitim-öğretim programında ders ve uygulamaların toplamı haftada 20 (yirmi) saatten az olamaz. (4)

Fakülte/yüksekokullarda dersler ve uygulamalar olarak zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, mezuniyet tezi, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışma, proje ve benzeri eğitim-öğretim türleri yer alabilir.

Eğitim programlarında yer alacak dersler, uygulamalar ve eğitim programlarında yapılacak değişiklikler fakülte/yüksekokul kurullarınca düzenlenir ve Senatonun onayına sunulur.

Fakülte/yüksekokulların eğitim programlarında görev yapacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyıl başında fakülte/yüksekokul ilgili kurullarınca düzenlenerek ilan edilir.

2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi çerçevesinde verilen derslerden “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”,

“Türk Dili”, ve “Yabancı Dil” bütün öğrenciler için zorunludur. “Beden Eğitimi” ve “Güzel Sanatlar” dersleri isteğe bağlı dersler olup öğrenciler bu iki dersten birini alabilirler.

“"Türk Dili” ile “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersleri iki yarıyıl (bir yıl) haftada iki saat, “Güzel Sanatlar” ile “Beden Eğitimi” dersleri bir yarıyıl haftada iki saat veya iki yarıyıl (bir yıl) haftada bir saat verilir. “Yabancı Dil” dersi, en az dört yıl eğitim-öğretim yapılan fakülte/Devlet Konservatuvarı ve yüksekokullarda toplam 224 (ikiyüzyirmidört) saatten az olmamak koşuluyla birbirini izleyen dört yarıyıl (iki yıl) süreyle verilir; iki yıl eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda, yüksekokul kurulu kararı ve Senatonun onayıyla, toplam 112 (yüzoniki) saat verilebilir. Bu ders ile ilgili esaslar Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanıp Senatoca onaylanan “Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Yönergesi “ ile düzenlenir. "(2)

Derslerin Kredi Değeri

Madde 8 - Bir dersin kredi, o dersin teorik veya uygulamalı olmasına ve bir yarıyıl içinde haftada verildiği saat sayısına göre belirlenir.

Haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat klinik çalışma bir kredidir.

2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi çerçevesinde isteğe bağlı seçmeli ders olarak verilen “Güzel Sanatlar” ve “Beden Eğitimi” dersleri kredisizdir.

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Sınav Türleri, Uygulaması ve Notlar

Madde 9 - Bir eğitim-öğretim döneminde (yarıyıl veya yılda) her ders için en az bir ara sınav ile dönem sonu (yarıyıl sonu veya yıl sonu) ve/veya staj/uygulama sonu sınavı açılır. Fakülte/yüksekokul ilgili kurullarının kararıyla ayrıca mazeret, ek sınav ile staj ve uygulama sınavları açılabilir. Sınıf geçme esası uygulayan fakülte/yüksekokullarda bütünleme sınavı yapılır. Ders geçme esası uygulayan fakülte/yüksekokullarda bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağına ilgili fakülte/yüksekokul kurulları karar verir ve Senatoca onaylanır.

Sınavlar yazılı, sözlü veya yazılı ve sözlü olarak yapılabilir.

Sınavlar dersi veren öğretim üyesi ve/veya üyeleri veya öğretim görevlisi ve/veya görevlileri tarafından yapılır. Zorunlu hallerde fakülte/yüksekokul yönetim kurulu, sınavın bir başka öğretim üyesi/üyeleri veya ders vermeye yetkili öğretim elemanı/elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir.

Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav programları dekanlıkça veya yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve sınavlardan en az bir hafta önce duyurulur.

Sınavlar 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli not verilmez.

Sınavlarda kopya yapanlar, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenenler o sınavdan 0 (sıfır) almış sayılırlar ve haklarında disiplin işlemi yapılır.

Ara Sınavlar

Madde 10 - Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Birden fazla ara sınav yapılmak istendiğinde kaç ara sınav yapılacağı bölüm başkanlığınca her ders yılı veya yarıyıl başlamadan önce dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Staj ve uygulamalarda ara sınav yapılıp yapılayacağına fakülte/yüksekokul kurulu karar verir.

Ara sınav tarihleri her yarıyıl ya da yılın başladığı günü izleyen on beş gün içinde, dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve ilan edilir.

Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

Bir dersin birden çok ara sınavı yapıldığı takdirde ara sınav not ortalaması öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının yapılmış olan sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Kesirli sayılar en yakın tam sayıya dönüştürülür. Ara sınavlara girmeyen öğrencilerin notu 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

Sınıf geçme sistemine göre eğitim yapan fakülte/yüksekokullar ilgili kurulların kararı ile ara sınavlarda baraj notu uygulaması koyabilir ve her ara sınav için en çok bir telafi sınavı yapabilirler.

Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınavlara katılmayan öğrencilere fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile dönem sonu sınavından önce mazeret sınavı açılır.

Dönem İçi Notu

Madde 11 - Dönem içi notu öğrencilerin ara sınavlarda aldıkları not veya not ortalamasıdır. Gerektiğinde öğrencinin derse devamı, dönem içi çalışmaları, varsa uygulama, proje ve bu gibi faaliyetlere katkıları da dikkate alınarak hesaplanabilir.

Dönem içi notu, dönem sonu sınav tarihinden en geç bir hafta önce ilan edilir.

Dönem Sonu Sınavı

Madde 12 - Bir dersin dönem sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılır.

Derslerin dönem sonu sınavına girebilmek için;

a) Kayıt yenilemek,
b) Teorik derslerin yüzde yetmişine devam etmek,
c) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak,
d) Uygulamalarda başarılı olmak,
e) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince sınıf geçme sistemi uygulayıp ara sınav baraj notu uygulaması olan fakülte ve yüksekokullarda ara sınavlarda başarılı olmak, gerekir.

Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gereğinde bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna ilgili fakülte/yüksekokul kurulları karar verir.

Ders ve uygulamalar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları uygulama için de aynen geçerlidir.

Öğrencinin bir dersin dönem sonu sınavında başarılı olması için 100 (yüz) tam not üzerinden en az 60 (altmış) not alması gerekir.

Bütünleme Sınavı

Madde 13 - Bütünleme sınavı sınıf geçme sistemi uygulayan fakülte ve yüksekokullarda yapılır. Ders geçme sistemi uygulayan fakülte ve yüksekokullarda bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağına ilgili fakülte/yüksekokul kurulları karar verir ve karar Senatonun onayına sunulur.

Bütünleme sınavı uygulayan fakülte/yüksekokullarda dönem sonu sınavına girme hakkı kazanıp da sınava girmeyen ya da girip de dönem sonu sınavında 100 (yüz) tam not üzerinden 60 (altmış) ın altında not alan veya 15 inci maddede belirtilen ders başarı notuna ulaşamayan öğrenciler için bütünleme sınavı açılır.

Dönem sonu sınavları ile varsa bütünlemesi arasında en az 15 (onbeş) gün ara verilir.

Ek Sınav

Madde 14 - Sınava girme hakkı kazanmış olup ikinci yarıyıl sonunda tek ders dışında bütün derslerden başarılı olan öğrencilere fakülte/yüksekokul kurullarınca kabul edilmesi koşuluyla açılan sınavdır.

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilere her iki yarıyıl sonunda da ek sınav açılabilir.

Bu sınav, başarısız olunan sınavdan en erken 15 (onbeş) gün sonra yapılır.

Ders Başarı Notu

Madde 15 - Ders başarı notu, en az 60 (altmış) olan dönem sonu sınav notu ile katkı puanı toplanarak elde edilen nottur. Katkı puanı ile elde edilecek değer 100 (yüz)’ü aşamaz.

Katkı puanı dönem içi notu 100-95 arasında 15 (onbeş); 94-90 arasında 14 (ondört); 89-85 arasında 13 (onüç); 84-80 arasında 12 (oniki); 79-75 arasında 11 (onbir); 74-70 arasında 10 (on); 69-65 arasında 8 (sekiz); 64-60 arasında 6 (altı) dır. Dönem içi notu 59-40 arasında olanlara katkı puanı eklenmez.

Dönem içi notu veya not ortalaması 39-35 arasında olanlardan 2(iki); 34-30 arasında 3 (üç); 29-25 arasında 4(dört); 24-20 arasında 5 (beş); 19-10 arasında 6(altı) ve 9-0 arasında olanlardan 8 (sekiz) puan dönem sonu sınav notundan indirilir.

Bir dersten başarılı olabilmek için bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 (altmış) olması gerekir.

Ancak bütünleme sınavı uygulamayan fakülte/ yüksekokullarda o yarıyıl derslerinde alınan ders başarı notlarının ağırlıklı ortalaması (başarısız olunan dersler dahil) 60 (altmış) ya da üstünde olan öğrenciler, o yarıyılda 50-59 (elli-ellidokuz) ders başarı notu veya katkı puanı uygulanmaksızın 50-59 (elli-ellidokuz) dönem sonu sınavı notu aldıkları derslerden de başarılı olmuş sayılırlar.(1)

Mezuniyet Derecesi

Madde 16 - Mezuniyet derecesi öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki ağırlıklı not ortalaması esas alınarak belirlenir.

Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin her derste almış olduğu başarı notunun dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi çerçevesinde verilen “Türk Dili” ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersleri ağırlıklı not ortalamasında hesaba katılır; kredisiz olan ve isteğe bağlı olarak alınabilen “Beden Eğitimi” ve “Güzel Sanatlar” dersleri hesaba katılmaz. “Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Yönergesi”nde yer alan esaslar dahilinde “Yabancı Dil” dersinin toplam kredi değeri, en az toplam 224 saat ders verilen fakülte/Devlet Konservatuvarı ve yüksekokullarda 16 (onaltı) kredi-saat, 112 saat ders verilen yüksekokullarda 8 (sekiz) kredi-saattir.(2)

Mezuniyet derecesi, ağırlıklı not ortalamasına göre aşağıdaki şekillerde değerlendirilir:

85 - 100 : Pekiyi
70 - 84 : İyi
60 - 69 : Orta

Sınav Notuna İtiraz

Madde 17 - Sınav kağıtlarının ve cetvellerin dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne verilmesinden sonra maddi hata hariç not değiştirilemez.

Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak düzeltilir. Maddi hata bulunup bulunmadığı en geç onbeş gün içinde ilgili öğrenciye duyurulur.

Derslere Devam

Madde 18 - Öğrencilerin derse devamı, zorunlu olup ilgili öğretim elemanınca uygun görülen bir yöntemle devamı denetlenir. Dönem sonu sınavlarından önce devamsız öğrencilerin durumları ilan edilir. Ekstern öğrenciler için devam koşulu aranmaz.

Mazeret

Madde 19 - Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini Senato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin hakları fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur ve bu öğrenciler mazeret nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler.

Ara sınavların mazeret sınavları yönetim kurulunun belirlediği tarihte açılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. Mazereti yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci bu sınav hakkını o dersin açıldığı ilk yarıyıl veya yılda o dersin dönem sonu sınavı ve/veya sınavlarında kullanır.

Öğrenciler yasal öğrenim süresi içinde en çok iki yıl veya dört yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilirler.

DERSLERİN TEKRARI İLE İLGİLİ ESASLAR

Sınıf Geçme veya Ders Geçme

Madde 20 - Fakülte/yüksekokullar ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayıyla sınıf geçme veya ders geçme sistemi uygulayabilirler.

Üst Sınıftan veya Yıl Yıl/Yarıyıldan Ders Alma Koşulları

Madde 21 - Sınıf geçme sistemi uygulayan fakülte ve yüksekokullarda bir sınıfın bütün derslerinde başarılı olmayan öğrencilerin bir üst sınıftan ders alıp alamayacağı fakülte/yüksekokul kurulu kararı ile belirlenir.

Ders geçme sistemi uygulayan fakülte/yüksekokullarda ise öğrenciler bir yılın tüm derslerinde başarılı olmadan iki üst yıldan ders alamazlar.

Ders geçme sistemi uygulayan fakülte ve yüksekokullarda bir veya birden fazla dersten başarısız öğrencinin bir üst yıldan alacağı ders sayısının belirlenmesinde sınırlandırma olup olmayacağı ve varsa önkoşullu dersler fakülte/yüksekokulların ilgili kurullarınca belirlenir.

Fakülte/yüksekokullarda üst sınıflardan veya üst yıldan alınacak dersler belirlenirken 2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi uyarınca verilen derslerdeki başarısızlık hesaba katılmaz. Yabancı Dil dersinde bir yıl/yarıyılda verilen derste başarısız olan öğrenci bu dersi başarmadan onu takibeden yıl/yarıyılda verilen Yabancı Dil dersini alamaz.

Bir öğrenci ders çizelgesinde aynı saatlerde programlanan iki ayrı derse daha önce devam şartını sağlamamışsa kayıt olamaz. (1)

Ders Tekrarı

Madde 22 - Dönem sonu sınavına girmek için bu Yönetmelikte öngörülen koşullardan herhangi birini yerine getiremeyen, dönem sonu veya varsa bütünleme sınavında geçer not alamayan veya gerekli ders başarı notuna ulaşamayan öğrenciler o dersin açılacağı yıl veya yarıyılda dersi tekrar ederler.

Başarısız olunan derslerin tekrarında, ara sınavlara girmek şartıyla bu derslere devamın zorunlu olup olmadığı ve öğrencinin o dersle ilgili diğer yükümlülükleri Fakülte/Yüksekokul Kurulu kararı ile belirlenir. (1)

Yasal Öğrenim Süresini Tamamlamış Son Sınıf Öğrencilerine Tanınan Sınav Hakları

Madde 23 - Yasal öğrenim süresi sonunda son yıl veya son iki yarıyılın (Tıp Fakültesinde Aile Hekimliği dönemine kadar olan) bütün derslerini almış olup başarısızlık nedeniyle öğrenimini tamamlayamayacak durumda olan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 4111 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesi gereği başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

Ek sınav hakları sonucunda başarısız oldukları ders sayısını beş derse indiren öğrenciler bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrenciler dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre eğitim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) üç veya daha az dersten başarısız olanlar ise başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız olarak girebilirler.

Öğrenci bu sınav haklarını dönem sonu ya da varsa bütünleme sınavına girerek kullanır. Bu sınavlara girebilmek için uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam ve arasınav şartı aranmaz. Ders sayısı belirlenirken Yabancı Dil dersi dışında 2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi uyarınca verilen dersler hesaba katılmaz. (1)

Bu sınavlara toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanun gereği belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeye devam ederler; ancak sınav dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınavlarda, daha önce aldığı dönem içi notu/not ortalaması hesaba katılmaksızın 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır.

İlişik Kesme

Madde 24 - Aşağıdaki durumlarda fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) 2547 sayılı Kanunla belirlenen yasal öğrenim süresi içinde öğrenimini tamamlayamamak veya tamamlayamayacağı belirlenmek,

b) Yasal öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu derslerden devam koşulunu yerine getirmemiş olmak,

c) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereği,

1-Tanınan ek sınav hakkını kullanmasına rağmen başarısız olduğu ders sayısı en az altı olmak (Yabancı Dil hariç, 2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi çerçevesinde verilen dersler hesaba katılmaz.),
2-Başarısız ders sayısı en çok beş olup, tanınan ek sürede başarısız olduğu dersleri üçe indirememek,
3-Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı girmemiş olmak,

d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğre-tim kurumundan çıkarma” cezası almak,
e) Kendi isteği ile kaydını sildirmek.
f) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu raporu ile belgelenen ve raporu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Başarısızlık Nedeniyle İlişiği Kesilen Öğrencilere Tanınan Sınav Hakları

Madde 25 - Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olan ve 2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi gereği verilen dersler hesaba katılmadan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında ve birinci-ikinci yarıyılda en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olarak kaydı silinen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 4111 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesi gereği üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.

Öğrenci bir sınav hakkını dönem sonu ya da varsa bütünleme sınavına girerek kullanır.

Sınavlarda, öğrencinin derse devam ederken aldığı dönem içi notları hesaba katılmadan, 100 (yüz) tam not üzerinden 60 (altmış) not alan başarılı sayılır. Sorumlu oldukları dersin veya derslerin sınavını üç yıl içinde başaranların kaydı yenilenir ve öğrenimine kaldıkları yerden devam ederler. Sınav haklarının kullanıldığı süre yasal öğrenim süresine dahil değildir. Sınav haklarını kullananlar bu süre içinde öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

V. ÜNİVERSİTEYE KAYIT

Kayıt

Madde 26 - Ankara Üniversitesine bağlı fakülte, Devlet Konservatuvarı ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki koşullar aranır;

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak ( yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
b) ÖSYM sınavları sonucunda o öğretim yılında Ankara Üniversitesi fakülte/ yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya önkayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların kararıyla o öğretim yılı için geçerli olan puana ve koşullara sahip olmak.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan birimler adaylarda aranan genel ve özel koşulları, yetenek sınavı ve değerlendirme esaslarını ilgili fakülte/Devlet Konservatuvarı/ yüksekokul kurulunun kabul edeceği bir yönerge ile belirler.(2)

Yatay Geçiş

Madde 27 - Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullara yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlara Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esas alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca düzenlenir.

Dikey Geçiş

Madde 28 - Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kayıtları “ Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak ilgili fakülte yönetim kurulunca düzenlenir.

Meslek Yüksekokullarına İntibak

Madde 29 - Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları “ Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

Kayıt İşlemi

Madde 30 - Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilen tarihlerde kayıt için başvurmak zorundadırlar. Mazereti olan adayların kaydı yasal temsilcileri tarafından da yaptırılabilir.

Kayıt için adaylar aşağıdaki belgelerin aslını eksiksiz olarak verirler:

Türk uyruklu adaylardan istenen belgeler:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu diplomasının aslı (yeni tarihli ve resimli çıkış belgesi ile kayıt yapılabilir. Ancak, öğrenci birinci yarıyıl sonuna kadar lise diplomasının aslını getirmek zorundadır).
b) ÖSYM “Sınav Sonuç Belgesi”,
c) Nüfus cüzdanının onaylı sureti,
d) Askerlik çağına ulaşmış erkek öğrencilerden askerlik tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
e) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm. boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır).
f) Yeni tarihli ikamet belgesi

g) Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

Yabancı uyruklu adaylardan istenen belgeler:

a) Ortaöğrenim belgesi ( ortaöğrenim belgesinin aslı, noterden onaylı tercümesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinden alınan denklik belgesinin aslı),
b) ÖSYM-Yabancı uyruklu öğrenci sınavı “ Sınav Sonuç Belgesi”,
c) “Öğrenim Vizesi ” bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi ile İl Emniyet müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresinin fotokopisi (Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden yükseköğrenime başlama hakkı kazanan yabancıların çocukları, pasaportlarında “Öğrenim Vizesi“ aranmadan mevcut ikamet tezkereleri ile kayıt yaptırabilirler).
d) Yeni çekilmiş 4,5x6 cm. boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır).
e) Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz,
f) Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi ( TÖMER ) kayıt belgesi ( ÖSYM-Yabancı öğrenci sınavı “ Türk Dili” bölümünde yetersiz not ( C ) alan yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER kayıtlarını yaptırdıklarını gösterin belgeyi sunarlar. Bu öğrencilerin fakülte/ yüksekokullarındaki kayıtları bir öğretim yılı için dondurulur. Bu öğrenciler TÖMER kurslarını en geç bir sonraki öğretim yılı başına kadar tamamlayarak TÖMER diploma-sını ilgili fakülte veya yüksekokula teslim etmek zorundadırlar. Kur sertifikaları TÖMER diploması yerine geçmez).

Geçersiz Kayıtlar

Madde 31 - Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

Muafiyet

Madde 32 - Fakülte/yüksekokullara kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretim başlamasından itibaren bir ay içinde başvurdukları taktirde muafiyet istekleri fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Kayıt Yenileme

Madde 33 - Fakülte/yüksekokulların duyurduğu tarihlerde , Güz ve Bahar yarıyıllarının başında öğrenciler Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez. Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler o yıl/yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar.

Kaydını yenilemeyen öğrencilere o dönem içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez.

VI. DİPLOMA

Diploma ve Unvanlar

Madde 34 - Ankara Üniversitesi tarafından verilen diplomalar iki yıl süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için önlisans, dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte/yüksekokul programları için lisans, beş yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri programları için yüksek lisans ve altı yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Tıp Fakültesi programı için Tıp Doktoru diplomasıdır.

Mezun olan öğrencilerin kullanmaya hak kazandıkları unvanlar diplomalarında belirtilir.

Mezuniyet

Madde 35 - Öğrenciler bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için fakülte/yüksekokul kurullarınca belirlenen yükümlü- lükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanırlar.

Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

Mezuniyet Belgesi ve Diplomaların Düzenlenmesi

Madde 36 - Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere diplomasını alırken iade etmek üzere geçici olarak mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinde öğrencinin adı, soyadı, uyruğu, doğum yeri ve tarihi, bitirdiği eğitim-öğretim programının adı, hak kazandığı diploma ve unvan ile öğrencinin resmi yer alır. Mezuniyet belgeleri ilgili fakülte/yüksekokulda dekan/müdür tarafından imzalanarak mühürlenir.

Ankara Üniversitesi fakülte ve yüksekokulları tarafından verilen diplomalar Senato tarafından onaylanan “Diplomalar Yönergesi”nde gösterilen ortak ilkeler çerçevesinde düzenlenir.

Diploma bir defa verilir. Diplomanın ziyaı halinde, diploma yerine geçen ve ziyaından dolayı verildiği belirtilen bir belge düzenlenir.

Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için katkı payları veya ikinci öğretim ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi/diploma verilmez.

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Önlisans Diploması

Madde 37 - "En az sekiz yarıyıl süreli eğitim-öğretim programında kayıtlıyken ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olan ancak sonraki yarıyıllarda ilişiği kesilen öğrencilerden isteyenlere “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, ayrıldığı bilim kolunu gösteren önlisan diploması verilir. Bunlar:

a ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi , İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Devlet Konservatuvarından ilişiği kesilenlere “ Sosyal Bilimler Önlisans Diploması”

b ) Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Çankırı Orman Fakültesi ile Ev Ekonomisi Yüksekokulundan ilişiği kesilenlere “ Fen Bilimleri Önlisans Diploması”,

c ) Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Ankara Cebeci Sağlık Yüksekokulu ve Çankırı Sağlık Yüksekokulundan ilişiği kesilenlere “ Sağlık Bilimleri Önlisans Diploması”dır. (3)

VII. DİĞER HÜKÜMLER

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 38 - Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya tebligat ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Yükseköğretim kurumuna kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde , bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılması halinde , kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 39 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 28/01/1989 tarih ve 20063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Ankara Üniversitesi Kayıt, Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği” ile değişiklikleri ve Ankara Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarının buna bağlı olarak yayımlanmış bulunan tüm kayıt, öğretim ve sınav yönetmelikleri, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

Madde 40 - Kaldırılan Yönetmeliklerin düzenlediği konularda bu Yönetmeliğe göre yapılacak olan intibak işlemleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda karar vermeye fakülte/yüksekokul ilgili kurulları yetkilidir.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası, fakülte/yüksekokul ilgili kurullarının kararlarına göre, 1995-1996 veya 1996-1997 öğretim yılından itibaren uygulanır.

Yürürlük

Madde 41 - Bu Yönetmelik 1995-1996 öğretim yıl başında yürürlüğü girer ve halen kayıtlı olan ve kaydolacak tüm öğrencileri kapsar.

Yürütme

Madde 42 - Bu Yönetmeliği Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla

Reklam Ver
Gönder Cevapla


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Ankara üniversitesi Çift adanal yönetmeliği Juventus 0 2,156 02-25-2013 01:05 AM
Son Mesaj: Juventus
  Ankara Üniversitesi Kayıt İçin Belgeler mustiraper 0 2,096 09-04-2012 06:43 PM
Son Mesaj: mustiraper
  Ankara Üniversitesi Kayıt Tarihleri mustiraper 0 1,957 09-04-2012 06:41 PM
Son Mesaj: mustiraper
  Ankara Üniversitesi Kayıt Tarihleri mustiraper 0 1,965 08-14-2012 04:16 AM
Son Mesaj: mustiraper

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
İletişimUnigar.comYukarıya dönHafif SürümRSS